Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Đời sống công sở | Tin tức | CoachingEnglish

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Đời sống công sở

1, Từ vựng về chức vụ

 1. Board of director: Hội đồng quản trị
 2. Chairman: Chủ tịch
 3. CEO = Chief of Executive Operator/ Officer: Tổng giám đốc điều hành
 4. Director: Giám đốc
 5. Deputy/Vice Director: Phó giám đốc
 6. Owner: Chủ doanh nghiệp
 7. Boss: Sếp, ông chủ
 8. Manager: Người quản lý
 9. Head of Department/ Division: Trưởng phòng, trưởng bộ phận
 10. Human resources manager (n): trưởng phòng nhân sự
 11. Team Leader: Trưởng nhóm
 12. Officer/ Staff: Cán bộ, nhân viên
 13. Receptionist: Nhân viên lễ tân
 14. Colleague: Đồng nghiệp
 15. Trainee: Nhân viên tập sự
 16. Accountant: Kế toán
 17. Shareholder: Cổ đông
 18. Head of department: Trưởng phòng
 19. Deputy of department: Phó phòng
 20. Employee: Nhân viên
 21. Trainee: Nhân viên tập sự
 22. Worker: Công nhân
 23. Colleague: đồng nghiệp
 24. Employer: người sử dụng lao động

2, Từ vựng về các phòng ban trong tiếng Anh

 1. Department (Dep’t): Phòng/ ban
 2. Administration Dep’t: Phòng hành chính
 3. Human Resource Dep’t (HR Dep’t): Phòng nhân sự
 4. Training Dep’t: Phòng đào tạo
 5. Marketing Dep’t: Phòng marketing, phòng tiếp thị
 6. Sales Dep’t: Phòng kinh doanh, phòng bán hàng
 7. Pulic Relations Dep’t (PR Dep’t): Phòng quan hệ công chúng
 8. Customer Service Dep’t: Phòng chăm sóc khách hàng
 9. Product Development Dep’t: Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 10. Accounting Dep’t: Phòng kế toán
 11. Audit Dep’t: Phòng kiểm toán
 12. Treasury Dep’t: Phòng ngân quỹ
 13. International Relations Dep’t: Phòng quan hệ quốc tế
 14. Local Payment Dep’t: Phòng thanh toán trong nước
 15. International Payment Dep’t: Phòng thanh toán quốc tế
 16. Information Technology Dep’t (IT Dep’t): Phòng công nghệ thông tin

3, Từ vựng tiếng Anh về phúc lợi, đãi ngộ của người lao động  

 1. Holiday entitlement [ ˈhɑləˌdeɪ ɛnˈtaɪtəlmənt ]: Chế độ ngày nghỉ được hưởng
 2. Maternity leave [ məˈtɝː.nə.t̬i ˌliːv ]: Nghỉ thai sản
 3. Travel expenses [ ˈtræv.əl ɪkˌspen.sɪz ]: Chi phí đi lại
 4. Promotion [ prəˈmoʊ.ʃən ]: Thăng chức
 5. Salary[ ˈsæl.ɚ.i ]: Lương
 6. Salary increase [ ˈsæləri ˈɪnˌkris ]: Tăng lương
 7. Pension scheme[ ˈpen.ʃən ˌskiːm ]: Chế độ lương hưu
 8. Health insurance [ ˈhelθ ɪnˌʃɔːr.əns ]: Bảo hiểm y tế
 9. Sick leave [ ˈsɪk ˌliːv ]: Nghỉ ốm
 10. Working hours [ ˈwɜrkɪŋ ˈaʊərz ]: Giờ làm việc
 11. Agreement [ əˈɡriː.mənt ]: Hợp đồng
 12. Resign [ rɪˈzaɪn ]: Từ chức
 13. Sick pay: Tiền lương ngày ốm
 14. Holiday pay: Tiền lương ngày nghỉ
 15. Commission: Tiền hoa hồng (tiền thưởng thêm)
 16. Retire: Nghỉ hưu

4, Từ vựng tiếng Anh về cách thức đi làm 

 1. Full- time /ˌfʊl ˈtaɪm/: Làm toàn thời gian
 2. Part – time / ́pa:t ̧taim/: Làm bán thời gian
 3. Permanent /ˈpɜː.mə.nənt/: Dài hạn
 4. Temporary /ˈtem.pər.ər.i/: Tạm thời
 5. Starting date /ˈstɑː.tɪŋ ˌdeɪt/: Ngày bắt đầu

5, Từ vựng tiếng Anh công sở khác

 1. Notice period: thời gian thông báo nghỉ việc
 2. Redundancy: sự dư thừa nhân viên
 3. To fire someone: sa thải ai đó
 4. To get the sack (colloquial): bị sa thải
 5. Company car: ô tô cơ quan
 6. Working conditions: điều kiện làm việc
 7. Qualifications: bằng cấp
 8. Offer of employment: lời mời làm việc
 9. To accept an offer: nhận lời mời làm việc
 10. Starting date: ngày bắt đầu/ Leaving date: ngày nghỉ việc
 11. Timekeeping: theo dõi thời gian làm việc
 12. Job description: mô tả công việc
 13. Internship: thực tập
 14. Interview: phỏng vấn
 15. Interviewer: người phỏng vấn
 16. Interviewee: người được phỏng vấn
 17. Superintendent/supervisor: người giám sát
 18. Recruiter: nhà tuyển dụng
 19. Recruitment: sự tuyển dụng
 20. Résumé/CV/curriculum vitae: sơ yếu lý lịch
 21. Sick leave: sự nghỉ bệnh, kì nghỉ bệnh
 22. Promotion: sự thăng tiến, sự thăng chức
 23. Trainee: người học việc, thực tập sinh
 24. Time keeping: sự đúng giờ
 25. Job description: bản mô tả công việc
 26. Present: trình bày
 27. Meet a deadline: hoàn thành đúng hạn
 28. Meeting: cuộc họp
 29. Document: tài liệu (trên máy tính)
 30. Material : tài liệu
 31. Spam: thư rác
 32. Mailbox: hộp thư, thùng thư
 33. Agreement: sự thoả thuận, hợp đồng
 34. Administration: ban quản trị, ban quản lý
 35. Bonus: tiền thưởng
 36. Salary: tiền lương (tính theo tháng, năm)
 37. Brief: bản chỉ dẫn tóm tắt
 38. Budget: ngân sách
 39. Career: sự nghiệp, nghề nghiệp
 40. Competition: cuộc thi đấu, sự cạnh tranh
 41. Copyright: bản quyền, quyền tác giả (sáng tạo ý tưởng; nghệ thuật)
 42. Deadline: hạn chót
 43. Distribution: Sự phân phối
 44. Duty: nhiệm vụ, công việc
 45. Facility: tiện nghi, trang thiết bị
 46. Guidebook: sách hướng dẫn
 47. Hire: thuê (lao động)
 48. Headquarters: trụ sở chính
 49. Database: cơ sở dữ liệu